Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. gegužės mėn.

2018 Gegužės 28d.

 

UAB „Added Value“ rubrika:

Apskaitos, mokesčių pasikeitimai ir pasiūlymai per 2018 m. gegužės mėn.

 

 

“SODRA“ ATVERIA DAUGIAU DUOMENŲ APIE   DARBUOTOJŲ PAJAMAS ŠALIES ĮMONĖSE

  

„Sodra“ nuo šiol teikia daugiau viešų duomenų apie įmonių darbuotojų uždirbamas pajamas. Pradėta viešai skelbti įmonių, kuriose yra daugiau nei 20 darbuotojų, atlyginimų mediana, standartinis nuokrypis, 25 proc. kvantilis ir 75 proc. kvantilis.

Teikti šiuos duomenis „Sodra“ pradėjo laikydamasi balandį įsigaliojusių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisų, kuriose numatyta skelbti daugiau viešos informacijos apie darbo užmokestį įmonėse. Atskirai skelbiami  visų įmonėje dirbusių asmenų,  ir tik visą mėnesį išdirbusių darbuotojų pajamų rodikliai. 

Iki šiol „Sodra“ skelbė daugiau nei 3 darbuotojus turinčių įmonių darbuotojų pajamų, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos, vidurkius. Šis rodiklis buvo gaunamas sudėjus visų įmonėje tą mėnesį nors vieną dieną dirbusių darbuotojų uždirbtas pajamas ir gautą skaičių padalijus iš įmonėje dirbusių asmenų skaičiaus. Nauji rodikliai – mediana, 25 proc. kvantilis, 75 proc. kvantilis, standartinis nuokrypis – detaliau atskleidžia, kaip darbuotojų skaičius pasiskirsto pagal pajamas. Paprastai tariant, sudaromas įmonėje dirbusių asmenų sąrašas pagal pajamas – nuo mažiausiai iki daugiausiai tą mėnesį uždirbusio asmens – ir  jis padalijamas į keturias lygias (pagal darbuotojų skaičių) dalis. Tuomet nustatoma, kokio dydžio pajamas uždirbo ties kiekvienos dalies riba esantis darbuotojas.

Šiuos duomenis galima rasti „Sodros“ puslapio skiltyje „Vieši draudėjo duomenys“, pasirinkus informaciją apie draudėjų (darbdavių) mokamus atlyginimus darbuotojams ir parsisiuntus atitinkamą duomenų rinkmeną.

 

www.sodra.lt

 

PAJAMŲ NEDEKLARAVO 15% GYVENTOJŲ – UŽ DIENĄ SKAIČIUOJAMI 0,03% DELSPINIGIAI

 

Šiemet gyventojai buvo aktyvesni nei bet kada anksčiau ir pareigingiau teikė deklaracijas, tačiau visi laiku šios prievolės neįvykdė. Asmenys, kurių deklaracijose yra neatitikimų, artimiausiu metu sulauks VMI pranešimų.

Iš viso gyventojai pateikė per 1,71 mln. deklaracijų. Daugiausiai pateikta gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijų – jų VMI gavo 1,33 mln. Iš 893.000 gyventojų, dėl vienokių ar kitokių priežasčių privalėjusių pateikti deklaracijas, laiku to nepadarė 138.000. Anot VMI, šiemet stropesni buvo individualią veiklą pagal pažymą ar su verslo liudijimu pernai vykdę smulkieji verslininkai, tačiau 15% jų „nespėjo ar pamiršo“ deklaruoti pernai gautas pajamas. VMI primena, kad ir negavus pajamų, bet vykdžius individualią veiklą, reikia pateikti deklaracijas.

Mokesčių administratorius ragina visus užmiršusiu ar neturėjusius laiko pateikti deklaracijas iki gegužės 2 dienos, jas pateikti kuo greičiau, nes jeigu praėjusiais metais susidarė mokėtina suma ir ji nesumokėta iki gegužės 2 d., už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,03% delspinigiai. Tie gyventojai, kurie turėtų sumokėti pajamų mokestį, tačiau dėl finansinių sunkumų laikinai neišgali to padaryti, gali kreiptis į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją arba pateikti prašymus per Mano VMI dėl mokestinės paskolos ar mokesčių atidėjimo.

www.vz.lt

 

KOMANDIRUOČIŲ TVARKOJE – DAUGIAU GALIMYBIŲ IŠMOKĖTI DIENPINIGIUS

 

Pakeitus komandiruočių tvarką daugiau galimybių mokėti dienpinigius atsirado mažųjų ir ūkinių bendrijų nariams ir į kitą grupės įmonę padirbėti išvykusiems darbuotojams.

Pakeistose Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse rašoma, kad tuo atveju, jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje (ŪB) ar mažojoje bendrijoje (MB) nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100%.

 

Anot jos, nauja tvarka taip pat leidžia mokėti dienpinigius darbuotojui, kurio darbo vieta yra užsienio valstybėje, tačiau jo darbas šioje valstybėje nepriskiriamas komandiruotei. Tokiu atveju dienpinigiai mokami tik už kelionės į kitą valstybę ir grįžimo iš jos dienas.

Taisyklėse papildytas draudimo gavėjų sąrašas – į jį įtraukti MB nariai ir ŪB tikrieji nariai. Taisyklės rašoma, kad tuomet, kai vienetas moka vienkartinę metinę kelionių draudimo įmoką, išlaidos komandiruotės sąnaudomis pripažįstamos kiekvieną draudimo mėnesį bendrą draudimo įmokos sumą padalijus iš mėnesių skaičiaus, išskyrus tą atvejį, kai per draudimo galiojimo laikotarpį nė vienas apdraustasis vieneto darbuotojas, individualios įmonės savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys ar mažosios bendrijos narys nevyko į komandiruotę.

www.vz.lt

 

KEIČIASI BAUDŲ UŽ MOKESTINIUS PAŽEIDIMUS TVARKA

 

Baudų už mokestinius pažeidimus taisyklės iš VMI teisės aktų keliamos į Mokesčių administravimo įstatymą (MAĮ). Aptariama, koks baudos dydis yra skiriamas tuomet, kai nėra nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių.

Anot projektą parengusios Finansų ministerijos (FM), dabartinė tvarka neleidžia tinkamai kontroliuoti mokesčių administratoriaus veiklos, nes jis pats sau nusistato baudų skyrimo tvarką. Dabartinė padėtis neužtikrina ir mokesčių mokėtojų teisių apsaugos. Dėl šių priežasčių MAĮ yra siūloma detalizuoti taisykles, kuriomis remiantis, mokesčių administratorius apskaičiuoja konkrečius skirtinų baudų dydžius.

Asmens atsakomybę lengvinančios aplinkybės: asmuo pripažino mokesčių įstatymo pažeidimą ir bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, asmuo savo noru atlygino pažeidimu padarytą žalą, pažeidimas padarytas, esant sunkiai fizinio asmens ekonominei (socialinei) padėčiai, pažeidimas padarytas, esant kitoms svarbioms aplinkybėms, kurias mokesčių administratorius pripažįsta lengvinančiomis aplinkybėmis.

Asmens atsakomybę sunkinančios aplinkybės: mokesčiai apskaičiuoti, mokesčių administratoriui taikant turinio viršenybės prieš formą principą, mokesčių mokėtojas nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas apskaičiuoti mokestį, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus, ir dėl to mokesčių administratorius neturi galimybių apskaičiuoti mokėtinų mokesčių įprastine, t. y. atitinkamo mokesčio įstatymo nustatyta, tvarka, kai mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriaus nurodymu laiku nepateikia tinkamos dokumentacijos apie sandorių ar ūkinių operacijų vertę arba pateikia netinkamą dokumentaciją, ir mokesčių administratorius koreguoja sandorių ar ūkinių operacijų vertę, taikydamas Pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnį arba Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnį, mokesčių mokėtojas, vykdydamas mokestines prievoles, piktnaudžiavo savo teisėmis ar elgėsi kitu nesąžiningu būdu, dėl mokesčių mokėtojo tyčinių veiksmų ar neveikimo padaryta didelė žala valstybės biudžetui, pažeidimų sistemiškumas (nustatomi trys ar daugiau atvejų, kai sudaromi pastovūs, pakartotiniai sandoriai su mokesčių administratoriaus nurodymų nevykdančiais, mokesčių nemokančiais ar deklaracijų neteikiančiais asmenimis, apskaityti juridinės galios neturintys apskaitos dokumentai, kuriuose nurodytomis sąlygomis užfiksuotos ūkinės operacijos realiai neįvyko.

www.vz.lt

 

NUO LIEPOS 1 D. DIDĖJA DIENPINIGIAI KOMANDIRUOTĖMS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

 

Nuo liepos 1 d. įsigalioja atnaujinta Dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų tvarka – dienpinigių normos didėja, nebelieka prievolės rašyti komandiruočių įsakymus.

Pavyzdžiui, dienpinigiai keliaujant į Daniją nuo 57 Eur didėja iki 80 Eur, tačiau dienpinigių norma kelionėms į kai kurias Afrikos ir Pietų Amerikos valstybes mažėja. Šiuo metu galiojančioje taisyklių redakcijoje minimos 206 valstybės, o naujoje tvarkoje 148.

Kartu didėja dienpinigių norma ir Lietuvai. Nuo 2018 m. liepos 1 d. ji nuo 5,8 Eur už dieną didėja iki 15 Eur už dieną.

Nebelieka punkto, kuris reikalauja mažinti dienpinigius 50%, jeigu komandiruotė trunka vieną dieną. Ir už vienos dienos komandiruotę po liepos 1 d. bus galima mokėti 15 Eur. Darbdaviai gali kolektyvinėje arba darbo tvarkos taisyklėse numatyti, kad dienpinigiai už vieną dieną nebus mokami. Taip pat nebelieka nurodymo, kad komandiruotės išlaidoms nurašyti, būtinai reikia pasirašyti įsakymą, tokioms išlaidoms įvardinti galima bus naudoti ir kitus įmonės dokumentus.

www.vz.lt

 

IŠPLEČIAMAS PELNO MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMAS SMULKIOMS ĮMONĖMS

Nuo 2019-ųjų lengvatinis pelno mokesčio tarifas bus taikomas visoms vieno asmens ir jo šeimos narių valdomoms labai smulkioms įmonėms.

Lengvatinis 5% pelno mokesčio tarifas bus taikomas to paties asmens ar jo ir jo šeimos narių valdomoms įmonėms, kurių bendras darbuotojų skaičius ir bendros metinės pajamos nesiekia įstatyme nustatytų apribojimų – 10 darbuotojų ir 300.000 Eur metinių pajamų. Dabar galiojančiame įstatyme yra numatyta, kad 5% lengvatinis pelno mokesčio tarifas taikomas įmonėms, kuriose darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o pajamos – 300.000 Eur per metus, tačiau tokia lengvata negali naudotis įmonė, jeigu jos savininkas arba kiti šeimos nariai taip pat yra ir kitų įmonių savininkai.

Priimtuoju įstatymo pakeitimu numatyta, kad lengvata bus galima pasinaudoti taip pat ir tais atvejais, jeigu vieno asmens ar šeimos narių valdomose įmonėse kartu sudėjus bus ne daugiau kaip 10 darbuotojų ir metinė jų visų apyvarta neviršys 300.000 Eur.

 

www.vz.lt

 


    Susisiekite, norėdami gauti daugiau informacijos:

      

    UAB „Added Value“                                                                 El. p.: arvydas@avalue.lt

    Aerodromo g. 33, LT-72186 Tauragė                                          Mob. nr.: 8 (684) 48887

                                                                                                      www.addedvalue.lt« Atgal

  Asociacijos nariai

  • UAB Darbo turas
  • UAB Bremena
  • UAB Uliksas
  • Ansell Protective Solutions Lithuania
  • UAB Verslas kitaip
  • UAB Benera
  • I. Alijošienės PKF Agava
  • UAB Tauragės odontologijos centras
  • UAB Etada Freedom
  • UAB Tauragės Agrotechnika
  • AB Šiaulių bankas Tauragės KAS
  • UAB Švytis
  • UAB Elka Rainwear
  • UAB Infoface
  • Tauragės profesinio rengimo centras
  • A. Venckaus IĮ Autoežeruona
  • UAB SDG
  • Tauragės kredito unija
  • UAB Tauragės autobusų parkas
  • UAB Tūkstantis mylių
  • UAB Kvartalo Tinklas
  • Šedbaro advokatų profesinė bendrija
  • Jurbarko krašto verslininkų sąjunga
  • UADBB draudimo brokeris Olvirga
  • UAB Taurana
  • UAB Tele2 Tauragės sk.
  • UAB Tauragės vandenys
  • UAB Senasis medvėgalis
  • UAB Molupis ir Ko
  • UAB Topas LT
  • UAB Optimali idėja verslui
  • AB Modest
  • UAB GRIFS AG
  • UAB Televizijos komunikacijos
  • Telia Lietuva
  • MB Požerūnų malūnas
  • UAB Rimsauga
  • UAB Šaukštelis
  • UAB Sigitos kepiniai
  • UAB Metta
  • UAB Eurobiuras
  • VšĮ Šou imperija (Tauragės radijas)
  • UAB Tauraplastas
  • UAB Onija
  • UAB Alantas
  • UAB Added Value
  • UAB Kristensen & Kristensen
  • UAB Brolenta
  • UAB Biceda
  • UAB Egidas
  • UAB Marko dizainas
  • UAB Klasmann-Deilmann Laukėsa
  • UAB Sigma Trans
  • UAB Medicum Centrum
  • UAB Feniksas
  • UAB Netmark
  • UAB Solregis
  • UAB Egersund Net
  • UAB Gralis

  Naujienlaiškis

  Prenumeruoti